Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kabardey Balkar Cumhuriyeti (KBC) Sivil Toplum Kuruluşlarının Çağrısı: BİZ ÇERKESİZ
07 Ekim 2021 Perşembe Saat 23:07
Tüm Rusya nüfus sayımı için Kabardey Balkar Cumhuriyeti (KBC) sivil toplum kuruluşların çağrısı: BİZ ÇERKESİZ

Değerli yurttaşlarımız!

 

15 Ekim - 14 Kasım 2021 tarihleri arasında Tüm Rusya Nüfus Sayımı yapılacaktır.

 

Sayım görevlilerinin sorularına vatandaşın vereceği cevap yazılacaktır. Cevap verilmesi gereken, sorulacak olan soruların içindedir. Vatandaşın mensup olduğu milliyetin bir göstergesi olacaktır.

 

 

Hepimiz,

 

- Abazeheler, 

 

- Besleneyler,

 

- Bjeduğler,

 

- Egerukheyler,

 

- Janeyler,

 

- Kemırgueyler,

 

- Kabardeyler,

 

- Mahoşlar,

 

- Natuhuayler,

 

- Wubıhler,

 

- Hatukueyler,

 

- Şapsığlar,

 

Tek milletiz-Adıgeyiz!

 

Yerleşik uygulamaya göre, bir çok halkın kendi yerel adın dışında ulusal bir isme sahiptir. Kural olarak bir halkın kendi ana dilinde söz edilmesi durumunda öz adı, başka dillerde söz edildiğinde ulusal bir isim kullanılır. Dünya toplumunda halklar ulusal adlarıyla tanınırlar.

 

Rusya'nın Rus olmayan yerli halklarının resmi olarak tanınan listesi, halkların kendi adlarını içermez. Nüfus sayımı anadilimizde değil, yabancı bir dilde Rusya'nın devlet dili olan Rusça yapılacaktır.

 

Bir ulus için tek bir ismin istatistiksel kayıtlarda konsolide edilmesi bizim için temel olarak önemlidir.

 

Bundan hareketle, her birimiz, halkın kaderi ve geleceği hakkında endişe duyarak, nüfus sayımında  Çerkes olarak kaydolmalıyız.

 

Geçmişimiz de anavatanımız da birdir. Geleceğimiz de aynı olsun! Hepimiz Adıgeyiz (anadilimizde), hepimiz Çerkesiz  (diğer dillerde). 

 

Her yurttaşı nüfus sayımına katılmaya ve milliyetini "Çerkes" olarak kayıt ettirmesi çağrısında bulunuyoruz.

 

1. Kalmık J.A. – KBC  Adige halk derneklerinin Koordinasyon Konseyi Başkanı.

 

2. Hatajuko V.N- KBC İnsan Hakları Merkezi Başkanı.

 

3. Jemıhue Z.B –KBC "Jılebze" Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı.

 

4. Asker (Guser) A.F. "Perıt" Derneği Başkanı.

 

5. Beşto A.B , "Kabardey Kongresi" Başkanı.

 

6. Aşhuet A.T.  "Nart  Xeku " Derneği Başkanı.

 

7. Gubeshık J. KBC  "Barış ve Birliktelik"  Toplumsal Komitenin  Başkanı.

 

8. Kochesoko M. " Xabze" Derneği Başkanı.

***

Уважаемые соотечественники!

 

За период с 15 октября по 14 ноября 2021 года проводится Всероссийская перепись населения.

 

По правилам переписи в опросный лист будут заноситься сведения, сообщаемые опрашиваемым.

 

Перепись предусматривает указание национальной принадлежности гражданина.

 

Мы все:

 

- абадзехи

 

-бесленеи

 

-бжедуги

 

-егерухаи

 

-жанеевцы

 

-темиргоевцы

 

-кабардинцы

 

-махошевцы

 

-натухаевцы

 

-убыхи

 

-хатукаевцы

 

-шапсуги

 

один народ, – адыги!

 

По сложившейся практике многие народы имеют самоназвание и иноназвание. Самоназвание, как правило, используется в случаях упоминания народа на его родном языке, в случаях упоминания на иных языках, – используется иноназвание. В мировом сообществе народ узнаваем по иноназванию.

 

Официально признаваемый перечень коренных нерусских народов России не содержит самоназваний народов. Перепись будет проводиться не на нашем родном, а на чужом – русском, государственном языке России.

 

Для нас принципиально большое значение имеет закрепление в статистическом учете единого названия народа.

 

Исходя из этого, каждый из нас, обеспокоенный судьбой и будущим народа, в переписи должен записаться черкесом.

 

Мы все адыги (на родном языке), мы все черкесы (на иных языках). У нас одна Родина, одно Отечество!

 

Призываем каждого соотечественника принять участие в переписи и указать свою национальность – «Черкес».

 

1. Калмыков Ж.А. – председатель координационного совета адыгских общественных объединений КБР.

 

2. Хатажуков В.А. – председатель Правозащитного Центра КБР.

 

3. Жемухов З.Б. – председатель общественной организации «ЖылэБзэ».

 

4. Гюсер А.Ф. – председатель КБРОО «Пэрыт».

 

5. Бештоев А.Б. – председатель ОД «Кабардинский конгресс».

 

6. Ашхотов А.Т. – общественная организация «Нарт Хэку».

 

7. Губачиков Ж.М. – общественный комитет «За мир и межнациональное согласие в КБР».

 

8. Кочесоко М. – общественная организация «ХаБзэ».

 

***

 

ПщIэ зыхуэтщI ди хэкуэгъухэ!

 

Урысейр зи къэралыгъуэ цIыху бжыгъэр ягъэнэхуэн папщIэ, мы гъэм, жэпуэгъуэ мазэм и 15 – щэкIуэгъуэ мазэм и 14 махуэхэм къыхэтхыкI Iуэхугъуэр екIуэкIынущ.

 

КъыхэтхыкI тхылъым упщIакIуэхэм иратхэнур езы цIыхухэм къабгъэдэкI жэуапхэрщ.

 

Жэуап зэтын хуей упщIэхэм яхэтщ, щхьэж зыщыщ лъэпкъыр белджылы ищIыныр.

 

Дэ,

 

- абазэхэхэри

 

-беслъэнейхэри

 

-бжьэдыгъухэри

 

-еджырыкъуейхэри

 

-жанейхэри

 

-кIэмыргуейхэри

 

-къэбэрдейхэри

 

-махъуэшхэри

 

-натыхъуэджхэри

 

-убыххэри

 

-хьэтыкъуейхэри

 

-шапсыгъхэри

 

дызылъэпкъщ, – дыадыгэщ!

 

Дунейпсом къалытэу мардэ хъуа хабзэмкIэ лъэпкъхэм езыхэр зэрызэдж, нэгъуэщIхэр къызэреджэ, къызэрацIыху фэщыгъэцIэ яIэщ.

 

Абы къыхэкIыу анэдэлъхубзэкIэ щатхкIэ лъэпкъ фIэщыгъэцIэр – зэрызэджэжщ, хамэбзэкIэ ятхмэ, – къызэрацIыхущ. Урысейм щыпсэу лъэпкъхэм я фIэщыгъэцIэ къебжэкIыу къэралым къабыл ищIар къэралыбзэм (урысыбзэм) къызэритIасэрщ. НэгъуэщIыу жыпIэмэ, мыурыс лъэпкъхэр езыхэр зэрызэджэщ фIэщыгъэцIэхэр а къебжэкIым хэткъым.

 

КъыхэтхыкIыр зэрекIуэкIынур адыгэбзэкъым, – хамэбзэщ (урысыбзэщ).

 

Зэбгырыпхъа мыхъуу дэ зы лъэпкъыу дыкъалъытэным мыхьэнэшхуэ иIэщ. Абы къыхэкIыу зи щхьэ пщIэ хуэзыщIыжу дэтхэнэ зы адыгэми зыщыщ лъэпкъым и жэуапу къыхэтхыкIым къигъэлъагъуапхъэр зыщ, – Черкесщ.

 

Ди блэкIари, ди Хэкури зыщ, ди къэкIуэнури зы ирехъу! Дэ дыадыгэщ, (анэдэлъхубзэкIэ), дэ дычеркесщ (хамэбзэкIэ).

 

Ди хэкуэгъухэр псори фыкъыхудоджэ, къыхэтхыкIым «Черкес» фIэщыгъэцIэкIэ зыкъэвгъэлъэгъуэну.

 

1. Къэбэрдей адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр зэщIэзыгъэуIуэ советым и тхьэмадэ Калмыкъ Ж.А

 

2. Къэбэрдей – Балъкъэр хабзэхъумэ центрым и унафэщI Хьэтэжыкъуэ В.Н.

 

3. Къэбэрдей – Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэ «ЖылэБзэ»-м и тхьэмадэ Жэмыхъуэ З.Б

 

4. «Пэрыт» хасэм и тхьэмадэ Аскэр (Гюсер) А.Ф

 

5. «Къэбэрдей конгресс» хасэм и тхьэмадэ Бешто А.Б

 

6. «Нарт хэку» хасэм и тхьэмадэ Ашхъуэт А.Т.

 

7. Къэбэрдей – Балъкъэр Республикэм «Мамырыгъэмрэ зэкъуэтыныгъэмрэ я телъхьэ» жылагъуэ комитетым и тхьэмадэ ГубэщIыкI Ж.

 

8. «ХаБзэ» хасэм и тхьэмадэ КуъэщIысокъуэ М.

***

Лъытэныгъэ зыфэтшӀырэ тилъэпкъэгъухэр!

 

Урысыер зикъэрэлыгъо цӀыфмэ япчъагъэр агъэнэфэным пае, мы илъэсым ичъэпыогъо мазэм и 15-м къыщыублагъэу шэкӀогъу мазэм и 14-м нэсэу цӀыфытх Ӏофыгъохэр щырекӀокӀыщтых.

 

КъызэрэхатхыкӀыщт тхылъмэ упчӀакӀомэ ратхэщтыр ежь цӀыфмэ яджэуапхэр арых.

 

Джэуап зэтыгъэн фае упчӀэмэ ащыщ шъхьадж зыщыщ лъэпкъыр къыгъэнэфэгъэн зэрэфаер.

 

Тэ:

 

Абдзахэхэр,

 

Бэслъэныйхэр,

 

Бжъэдыгъухэр,

 

Еджэркъуаехэр,

 

Жанэхэр,

 

КӀэмгуехэр,

 

Къэбэртаехэр,

 

Натыхъуаехэр,

 

Мэхъошхэр,

 

Хьатикъуаехэр,

 

Шапсыгъэхэр,

 

Убыххэр –

 

зэкӀэ тызылъэпкъ, тыадыгэх!

 

Зэрэдунаеу щыуцугъэ хабзэм тетэу, лъэпкъхэр зэрызэджэжь цӀэрэ нэмыкӀхэм къыфаусыгъэ цӀэрэ яӀэх.

 

Ащ къыхэкӀэу, ныдэлъфыбзэкӀэ атхырэ лъэпкъыцӀэр ежь лъэпкъыр зэрызэджэжь цӀэр ары, хымабзэкӀэ атхырэр – дунаем къызэрэщашӀэрэр ары.

 

Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм ацӀэхэу къэралыгъом ыштагъэхэр ежь къэралыгъуабзэм ишапхъэрэ тхыкӀэхэм тефэрэ цӀэхэр арых. НэмыкӀэу къэпӀощтмэ, мыурыс лъэпкъхэр зэрызэджэжьырэ лъэпкъыцӀэхэр ащ къыдилъытэхэрэп.

 

Ежь цӀыфытхыр зэрекӀокӀыщтыр адыгабзэп, къэралыгъуабзэ нахь (урысыбз).

 

Зы лъэпкъэу тыкъызэралъытэщтым мэхьанэшхо иӀ. Ащ пае сыадыг зыӀорэ нэбгырэ пэпчъ зыщыщырэ лъэпкъым ыцӀэ шъыпкъэр къыгъэлъагъозэ, «черкес» ыӀозэ, заригъэтхын фай.

 

ТиблэкӀыгъэри зы, ти-Хэкури зы, тикъэкӀощтри зы орэхъу! Тэ тыадыг (адыгабзэкӀэ), тэ тычеркес (хымабзэкӀэ).

 

Тилъэпкъэгъухэр тыкъышъуаджэ мы къэкӀорэ цӀыфытхым «черкес» шъуӀоу зяжъугъэтхынэу!

 

1.Къэбэртае адыгэ чылэгъо хасэхэм языкIыныгъэм игупчэм итхьэматэу Къалмыкъ Дж.

 

2.Къэбэртае – Бэлъкъэр Республикэм и хабзэхъумэ Гупчэм итхьэматэу Хьатэжъыкъо В.Н.

 

3.Къэбэртае-Бэлъкъэр Республикэм ичылэгъо хасэу «Чылабзэм» итхьэматэ Чэмахъо З.

 

4.«Пэрыт» чылэгъо хасэм итхьэматэ Аскэр (Гюсер А.)

 

5.Къэбэртае-Бэлъкъэр Республикэм ичылэгъо хасэу «Къэбэртае конгрессым» итхьэматэ Бешто А.

 

6.«Нарт Хэкум» чылэгъо хасэм итхьэматэ Ашхъот А.

 

7.Къэбэртае-Бэлъкъэр Республикэм мамырныгъэмрэ зыкIыныгъэмрэ ячылэгъо хасэм итхьэматэ ГубэкIыкI Дж.

 

8.«ХаБзэ» хасэм итхьэматэ КъокIэсэкъо М.

 

Kaynak: http://www.natpressru.info/index.php?newsid=12599&fbclid=IwAR2-9VBRZefRNV9nl1WQzEAx1k4sQ6WKWQxV_TKomEjtpxtJXSk1c483M8M

 

Çeviri: Beşto Yılmaz Beştepe

Cherkessia.net, 7 Ekim 2021


Bu haber toplam 1504 defa okundu.


Özlem Beygiret Eren

Kabardey къабардэй адыгэ

11 Ekim 2021 Pazartesi Saat 09:25
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net