Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Aslan Beşto: Ghuaşo Ruslan’a Destek Heyeti Şapsığ Bölgesinden Deport Edildi!
07 Haziran 2017 Çarşamba Saat 02:59
3 Haziran 2017 de, Kabardey Kongresi Derneği yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Toplanma sebebi, Şapsığ bölgesinden gelen olumsuz haberler hakkında görüşme yapmaktı

 

3 Haziran 2017 de, Kabardey Kongresi Derneği yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Toplanma sebebi, Şapsığ bölgesinden gelen olumsuz haberler hakkında görüşme yapmaktı.

Kaberdey Kongresi Derneği Başkanı Aslan Beşto

Aldığımız haberlere göre, 21 Mayıs Yas Günü dolayısıya, Rus-Çerkes savaşlarında hayatını kaybedenleri anmak üzere sembolik Thaleu ağacının altında toplananlardan Ghuaşo Ruslan ile Basto Aydemir, kanunlara aykırılık ileri sürülerek güvenlik güçleri tarafından cezai müeyyideye tabi tutulmuşlardır

 

Bu toplantıda, Sapsığ olayı konusunu yerinde görmek ve değerlendirmek, Rusya Federasyonu ve Krasnodar yöneticileri nezdinde girişimlerde bulunmak üzere bir heyetin gönderilmesi kararı alınmıştır.

 

Anzor Ahahov başkanlığında Şapsığya'ya ya gitmek üzere yola çıkan grup, Şxekey' e varmadan Magri köyü yakınlarında polis tarafından durduruldu. Pasaport ve diğer evrakların incelenmesinden sonra ,'' Siz kimsiniz ? Hangi halktansınız ? '' şeklinde sorular yöneltildi.    '' Ben Adigeyim '' diye cevapladılar

 

Bunun üzerine yeniden evrakları saatlerce incelediler ve kötü muamelelere maruz kaldılar. Parmak izleri alındı

 

Heyetin başındaki Ahahov'a '' Senin Soçi bölgesine girme ve bulunma hürriyetin yok, bu hakkı elde etmen için çok zaman gerekli '' dediler.

 

Olayın bu şekilde gelişmesi üzerine heyet, yönetim kurulumuz ile görüşerek istedikleri diğer evrakları da hazırlamak üzere dönme kararı aldı. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz

 

Aslan Beşto

Kabardey Kongresi Derneği Başkanı

 

Çeviri: Tekulan Yakup

Cherkessia.net, 7 Haziran 2017

***

Мэкъуауэгъуэм и 3-м, 2017 гъэм, "Къэбэрдей конгресс" жылагъуэ зэгуэтым и хасащхьэр зэхуэсащ игъуэншэ зэхэсым. 

Абы и щхьэусыгъуэ хъуар Адыгэ хэкум и къухьэп1эм-Шапсыгъым къик1а 1уэху мыхъу-мыщ1эм и зэпкъырыхынырщ. Къызэрыщ1эк1ымк1э - нэкъыгъэм и 21, адыгэ лъэпкъым и щыгъуэ махуэм Тхьэщ1агъ жыгым и лъабжъэ щыгъуэ-щ1эж махуэр ирагъэк1уэк1ыну, урыс-адыгэ зауэм зи псэ зытахэм Тхьэм хуелъэ1уну зэхуэса адыгэхэм щыщу Гъуафэ Русланырэ Басто Айдамырырэ къэралым и хабзэхъумэхэм тезыр тралъхьащ - къэрал хабзэм къигъэув гуп зэхэшэк1э щытык1эм фебэкъуащ жа1эри .

 

Хасащхьэм унафэ къищтащ зы гуп игъак1уэу Шапсыгъым 1уэхур яплъэк1уну, абы къыщынэмыщ1а - Урысей федерацэмрэ, Краснодар фэлъырымрэ я тхьэмадэхэми я къулыкъущ1э мыхуэдэ 1уэхухэр зи пщэ дэлъхэм зыхуагъэзэну - хуэфащэ еплъык1и иратыну мы къэхъуам. 

 

Шапсыгъым ежъа гупыр, Ахъуэхъу Анзор я пашэу, Шэхэк1ей нэмысу и1э Магри къуажэм и деж полисхэм къагъэувы1ащ. Я паспортхэмрэ адрей документхэмрэ яплъэк1уа иужъ, Ахъуэхъум къеупщ1ахэщ - Уэ ухэт лъэпкък1э - жа1эу. Сы-адыгэщ жи1эри жэуап яритыжащ. Абы иужъ щ1адзэри, сыхьэт зыбжанэк1э къалъытащ и документхэр, езыми напэтехыу хуэмыфащэ къык1элъызырахьащ - и 1эпэтхыпхъэхэм нэгъунэ сурэт тырахащ. А псом иужък1э къыжыра1ащ - Уэ Щачэ 1эшэлъашэм ущы1эныуи ублэк1ынуи хуитыныгъэ уи1экъым, ар къуатын папщ1э зэман куэд ухуейщ.....

 

Ахуэдэу 1уэхум зыкъыщызэридзэк1ым, хасащхьэм къечэнджэщхэри, гупым унафэ къащтащ къагъэзэжыну. Хасащхьэри зэгуры1уащ , мы къэхъуахэм теухуауэ документ игъэхьэзырхэм зыхуей зэхъуэк1ыныгъэхэр хагъэзэгъэжыу яут1ыпщыну. Абыхэми иужък1э щыгъуазэ фытщ1ынщ.

 

"Къэбэрдей конгресс" хасэм и хасащхьэм и ц1эк1э

Бещто Аслъэн


Bu haber toplam 1870 defa okundu.


EMİN (AWTLE)

Kafile başkanı Anzor Ahahov soçi olimpiyatlarının ilk gününde Nalçikte protesto eden vatansever genç. Onu göndermek manidar olmuş.
Onu şapsığa almadıklarına şaşırmadım.

07 Haziran 2017 Çarşamba Saat 23:53
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net