Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yazar ve Şair Abıt’e Vladimir 75 yaşında
17 Ekim 2012 Çarşamba Saat 23:12
АбытIэ Владимир Къадыр и къуэр 1937 гъэм фокIадэм (сентябрым) и 19-м Хьэбэз районым хыхьэ Али-Бэрдыкъуэ (Хьэгъундыкъуей) къуажэм къыщалъхуащ. И адэр абызэрицIыхур Хэку зауэшхуэм зэрыхэкIуэдаращ,
зыпIари IэбапIэншэу къэна и анэращ. Советыдзэм къулыкъу щищIа нэужь, Владимир лажьэурэ къиухащ Къэрэшей-Черкес къэрал пединститутым и филологие факультетыр. Анэм зыщIигъэкъуэн хуейти, и гуащIэдэкI лэжьыгъэр Черкесск мебелыщI фабрикэм къыщыщIидзащ, итIанэ щылэжьащ НВА заводми. Илъэс зыбжанэкIэ областной радиом и адыгэ къудамэм щылэжьауэ, 1966 гъэм “Ленин

нур” (иджы “Черкес хэку”) газетым ящтащ, промышленностымкIэ отделми илъэсыфIкIэ гугъу зыщригъэхьащ, иужькIэ щэн-хабзэмкIэ къудамэм и редактор хъуащ.

Владимир еджапIэм щыщIэсам, литературэ кружокым хэт зэпыту къекIуэкIащ, абы къыхэкIыуи е 5-нэ классым хэст ар усэ тхыным щыхуежьам.

ТхакIуэр утыкум зэрихьар “ЩIалэгур мэусэ” усэ тхылъ цIыкIуращ (Черкесск,1961). ИужькIэ абы къыкIэлъыкIуащ “Сикъущхьэ” (Черкесск, 1964), “Иныжь и къуэ ЦIыкIужьей” (Черкесск, 1967), “Анэл” (Черкесск, 1969), “Зэкъуажэгъухэр” (гъусэ иIэу Черкесск, 1972), “Абыхэм я гъащIэр” (гъусэ иIэу, 1977),

“Уанэ махуэ” (Черкесск, 1981), “Уи цIэр жегъэIэ” (Черкесск, 1987) тхылъхэр.

АбытIэм сабийхэм яхуитха “Бажэм и щакIуэкIэ” таурыхъыр ди театрым щагъэуващ.

Владимир и къалэмыпэм къыщIэкIащ романхэу “ЩIакIуэр зи унэ” (Черкесск,1986), “Ирамышыжа

нысащIэ” (Черкесск, 1991), “Уэсэпс шыугъэ” (Черкесск, 1997),

“Тенджызищым я Тхьэгуащэ” (2007) зыфIищахэр.

АбытIэм итхащ “Цыджан щылъху”, “Дурыдыл”, “Къэрэш и къуэхэр”, “Уафэгъуэг”, нэгъуэщI повестхэмрэ рассказхэмрэ. А псори ди цIыкIухэр зэреджэ программэхэм хагъэхьащ.

АбытIэ Владимир 1982 гъэм СССР-м и тхакIуэхэм я Союзым хагъэхьауэ щытащ, 1994 гъэм — УФ-м и журналистхэм я Союзым. И ныбжьыр илъэс 60 щрикъуа 1997 гъэм “КъЧР-м и цIыхубэ тхакIуэ” цIэ лъапIэр къыфIащащ. Апхуэдэ къабзэу “Черкес хэку”-м и илъэс 70-р щагъэлъэпIам (1994) къуэш Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и журналист хъуащ.

ТхакIуэр Черкесск къалэм щопсэу.

КЪАНТЕМЫРХЭ Тыркубий,

тхакIуэ, щэнхабзэмкIэ Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ.

Хэт адыгагъэр зэгугъуэкIыр?

«Уадыгэну хуабжьу гугъущ»—

ЖиIащ Бемырзэ Мухьэдин.

Дин зимыIэжыр хамэ гухъущ,

ЖиIащ япэж Дыгъужь Къурмэн.


Щхьэхуещэм зыри къримыдзэ,

Къримыдзэхэр лъэпкъ кIуэдарщ.

Аращ си дежкIэ нэжьгъущIыдзэр

Ди хабзэр бзэншэу зышхыжар.

Адыгэ уэрэд хуэмыныкъуэ,

И гур щIэныкъуэр сом къуиижьщ.

Лъэпкъ гуауэ щхьэкIэ мыгумэщI.

Лыгъэ кIэщIадзэри ди щIэблэм,

Хуэдгъаблэ нурхэр ягъэужьых.

Афияныр, фадэр зыIурыблэм

Нэмыс и фащэри зыщех…

 

«Уадыгэну хуабжьу гугъущ»—

Мэгъуэгыр усэр псэм и щылъхущ.

Фи пэжым си пэж ныщIызогъу:

ЖытIам ебакъуэри хьэрылъхущ.

Ди фащэм телъщ абы и дыркъуэ,

МэкIуэд сабий

зыщIихур ижь.

Зи адыгагъэр хэзутэжхэм

Я бампIэ куэдрэ сэ сихьащ,

Джатэу гуэлъа

си псалъэ пэжхэм

Еижхэр фыгъуэурэ елъащ.

МэкIуэдыр нартхэ я мэш жылэр,

Жылагъуэр тлъагъуурэ мэжэщI.

Хасэ фэрыщIхэм загъэбылъыр—

http://cherkes-heku.smi09.ru/main/203-cherkes-khjeku-76-ot-20-sentjabrja-2012-goda.html


Bu haber toplam 2248 defa okundu.


Bu habere yorum eklenmemiştir. İlk yorumu siz ekleyin.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net