Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
Зыхэгъэзэгъан, Зыхэгъэшыпсыхьын
31 Mart 2010 Çarşamba Saat 13:49

Entegrasyon, Asimilasyon

Зыхэгъэзэгъаным ( Ентеграсйон ) къикIыр, лъэпкъ зэмлIэужьыгъуэхэм , щыпсоу  жылагъухэм, я  бзэхэмрэ  я щэнхабзэхэмрэ зэрахьэурэ, я лъэпкъыщхьэр  яхъумэурэ яхэсын, къэралыгъуэми  ар  диIыгъынращ.

Entegrasyon, çeşitli halkların bulundukları ülkelerde, dil ve kültürlerini, ulusal kimlikleri koruyarak yaşamaları,  devletinde bunu desteklemesi anlamına gelir.

Зыхэгъашыпсыхьыным(Асимиласйон ) къикIри, къэралыгъуэм  ищIэурэ, къыхэс  лъэпкъхэм  я бзэхэмрэ  я  културэхэмрэ яфIигъакIуэдын,  ахэр  тепщэ културэм ирихулIэурэ зыхуей щIыкIэм  къригъаувэлIэнращ.

Asimilasyon ise, devletin bilinçli olarak, barındırdığı halkların dil ve kültürlerini yok etmesi, onları hakim kültüre zorlayarak, istediği şekle sokması anlamındadır.    

Тыркуым  и  пример-министыр  Ердоган, Германием  и хьукумэтым и унафэщI  Меркел къригъаблэгъэным  тэкIу  ипэ, моуэ  жиIащ , «Германием, абы  щыпсоу ди  лъэпкъагъухэр химгъащыпсыхьыжу   жылагъуэм  зэрыхигъазэгъаным  яужь  итыпхъащ.Абы  папщIэи, тыркухэм  тыркубзэкIэ  курыт  еджапIэхэмрэ  университэхэмрэ    хуIахын  хуейщ».

Türkiye’nin başbakanı Erdoğan, Almanya hükümetinin başkanı Merkel’in ülkeye gelişinin biraz öncesinde şöyle dedi,  “ Almanya, orada yaşayan soydaşlarımızı asimile etmeden ülkeye entegre etmelidir. Bunun içinde, Türkçe lise ve üniversiteler açmalıdır.”

Дэри,   пример- министырым  мы  и гупсысэм  гурэпсэрэкIэ  дрителъхьэщ.

Bizde, başbakan’ın bu görüşüne samimiyetle katılıyoruz.

Тыркум  и журналистхэри, политикхэри,къэралыгъуэ къулыкъущIэхэри , адрей и  унафэщIхэри ,тыркухэр  Германием  щыхагъапсыхьыж  жари  тхьэусыхэ  зэпытщ. «Лъэпкъхэр  жылагъуэм  тыншу хэгъэзэгъа  зэрыхъун  щIыкIэр, ахэр хэбгъашыпсыхьыжынращ» жызыIа   политикхэр   Германием зэрыщыIами, лъахэм и цIыхухэр  егъагузавэ.

Türkiye’de, gazeteciler, politikacılar, devlet görevlileri ve diğer yöneticiler, Türklerin Almanya’da asimile edildikleri konusunu sık sık dile getirmekteler. Ayrıca,  Almanya’da, en iyi entegrasyonun asimilasyon olduğunu düşünen politikacıların varlığı da insanları endişelendirmekte.

Ахэри  захуэщ, къащыхъухэмкIэ  пхуэгъакъуэншэнуи  къэткъым.

Onlarda haklıdır ve görüşleri ne karşı çıkmak mümkün değildir.

НытIэ иджы, ди жылагъуэ Тыркум  зэ дыхэплъэмэ,лъахэм  ис лъэпкъ  зэмлIэужьыгъуэхэр( къэпщтэмэ адыгэхэр )  щыхагъэзагъэрэ  хьэурэ  щыхагъэшыпсыхьыжрэ?

Peki şimdi, ülkemiz Türkiye’ye bir bakarsak, ülkedeki çeşitli halklar( örneğin Adıgeler) entegre mi ediliyorlar,  yoksa asimile mi ediliyorlar?

Пэжу,   къэралыгъуэм и унафIэщIхэм мыр зэикI  ягу къэкIыуэ пIэрэ?

Sahiden,  bu konu devlet yöneticilerinin hiç akıllarına geliyor mu acaba?

Сэ  къызрызщIэжрэ, Тыркум, лъэпкъхэр хэгъэщыпсыхьын  фIэкIа  хэгъэзэгъан  гукъеуэ  щыщыIауэ слъэгъуакъым.

Ben bildim bileli, Türkiye’de asimilasyon dışında entegrasyon kaygısı taşındığını görmedim.

Къэралыгъуэм и унафэщIхэм, хамэ  къэралыгъуэ щыпсоу  ди  цIыхухэм  хуаIа гузэвэгъуэр хъарзынэщ  ауэ, тэкIуи,  я  жылагъуэ   щыщэIэ  нэгъуэщI  бзэхэмрэ  културхэмрэи щIыхьрэ гулъытэрэ хуащIын хуейщ.

Devlet yöneticileri’nin, yabancı ülkelerde yaşayan insanları için gösterdikleri hassasiyet güzel bir şey ancak birazda ülkelerindeki farklı diğer dil ve kültürlere de saygı gösterip onlara sahip çıkmaları gerekir.

Тэгъулан  Екъуб
Tugulan YakupBu yazı toplam 2111 defa okundu.

Bu yazıya yorum eklenmemiştir.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net