Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
Хэт И Джатэр Жанми Арат Лъэщыр
11 Mart 2010 Perşembe Saat 13:48

Илъэс  къэс мэлыжыхь мазэр къызэрысу, «Ермэли гэносид» Iуэхур Амэрикам и парламентым и пащхьэм къралъхьэри, абы къыпэкIуэуи Тыркум Iэуэлъауэшхуэ къыщохъу. Далэ къэси, Зэгуэт Амэрика къэралыгъуэхэмрэ Тырку  къэралыгъуэмрэ зэфIонэри мыхьыр зэрагъэхь. Ермэлихэм, Иджыри къэсыхукIэ ар Амэрикам и хасащхьэм ирамгъэдэфами, Урысей фэдэрацэм и парламентри хэту, дунейм и нэгъуэщI къэралыгъуэ I5-м щIыгъум я парламентым щыпхагъэкIащ.

БлэкIа  илъэсхэм  ещхьыуэ мыгъай, Амэрикам щыпсоу ермэлихэм гэносид Iуэхур кърахьэжьауэ парламэнтым щыпхагъэкIыну яужь щихьэм, Тырку къэралыгъуэр абы Iейуэ къигъэгубжьри икIэщIыпIэкIэ Уашынгтон щыIэ и лIыкIуэр къриджэжащ.

Фигу  къэдгъэкIыжынщ, Уэсмэн империем  и зэманым, I9I5 гъэм, зы миллионым щIыгъу ермэлир жылагъуэм ирагъэIэпхъукIат. Ахэм зыкъомыр гъуэгуанэ хьэлъэм хэкIуэдащ, къэнахэри щIыпIэ куэдым хэкъухьа хъуауэ нобэ ахэм я щIэблэр къэралыгъуэ куэдым щопсоу.

Тырку  къэралыгъуэм жери, «Лъахэр вакъэ  зэв щыува лъэхъанэм, къэралыгъуэ щхьэхуэ яухуэн я мураду ермэлихэм зыкъаIатри бэрэ тырку яукIащ, ермэли закъуэракъым хэкIуэдар. Апхуэдэуэ щыхъум ермэлыхэр ирагъэкIын хъуащ,ар гэносидкъым»

Ермэнихэми  жаIари, « Лъэпкъыр зэрыщыту, цIыкIуи иныи, лажьэ зиIэи зимыIэи псори егъащIэ лъандэрэ зэрыс щIыналъэм ирахуащ, зыкъомри яукIащи ар дэркIэ лъапсэрых хъуащ, тыркуми ар идэн хуейщ »

Мы  къекIуэкI псалъэхэм куэд дигу къегъакIыж, Зэгуэт  Амэрика къэралыгъухэм, Амэрикам и нэхъ лэпкъыжьу щыт индо-амэриканхэм ирищIылIа залымыгъэм сыт хужыIапхъэ?

ИтIанэ, Урыс  пащтыхьыгъуэм, егъащIэ лъандэрэ  щыпсоуа я хэкужьыпIэр зригъабгына адыгэхэм ирищIылIауэ щыта гуауэ-лажьэр щэ? Абыи сыт хужыIапхъэ?

Хъуар  хъуащ, блэкIар блэкIащ абы къебгъэгъэзэжыфынукъым икIыи нэджабэкIэ узэплъу уысхуэдзэлашхэкIэ зырикI къикIынукъым.

АрщхьэкIэ,

ЗэрыпхъуакIуэ  къэралыгъуэ лъэщхэм джатэ IэпщэкIэ лъэпкъ мащIэхэм иращIылIа мыхъумыщIагъэхэмрэ къуэншагъэхэмрэ  ямыбзыщIыуэ жаIажу, иджы иужькIэи, а лъэпкъхэм пщIэрэ гулъытэ лейрэ хуащIыуэ ящIахэр ягъэзэкIуэжмэ  нэхъыщхьэр аращ.

Махуэ зыбжанэ ипэ, Амэрикам и хасащхьэм ермэлы гэносидыр пхыгъэкIа зэрыхъунум хуэгъазауэ унафэ къэщтэн хуейуэ Iэ къэзIэтахэм ящыщ  парламэнтэр Кэти Еллисон, ар щIадиIыгъа щIыкIэр къыщиIуатэм щыгъуэ моуэ жиIащ,

«Сыт щыгъуэи дэнэи щырехъу,залымыгъэрэ къуэншагъэмрэ дапыщIэтын хъейщ. Иджы ди парламэнтхэм зыхузогъазэри яжызоIэ,ермэлы гэносидым гулъытэ щыхуэтщIкIэ, дэри ди  тхыдэм дыхэвгъаплъэж, индо-амэриканхэм етщылIа къуэншагъэшхуэхэмкIэ зкъэдывгъэмусыжи, ахэм ятха леишхуэхэр дывгъэгъэзэкIуэж».

Ермэлы гэносидиыр пхызгъэкIа Урысей Фэдэрацэм и парламэнтми, адыгэхэм хуэгъэзауэ апхуэдэуэ егупсыс парламэнт яхэту  пIэрэ, сщIэркъым.Bu yazı toplam 2356 defa okundu.

Bu yazıya yorum eklenmemiştir.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net