Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
ТХЬЭМАДЭМ И ПСЭЛЪЭК1Э
29 Temmuz 2017 Cumartesi Saat 01:11


Зы тхьэмахуэ ипэ , Тыркум Узуняйлэ жылагъуэм хиубыдэ Къайнар къуажэм щек1уэк1ащ " Узуняйлэ Черкес Фестивал " зи ц1э джэгу- гуф1эгъуэ жылэ зэхуэсышхуэ


Зэхуэсым къек1уэл1ат Тыркум и щ1ып1э л1ъэныкъуэ куэдым щыпсэу адыгэуэ ц1ыху мин 15 -м щ1игъу


Хэкум къик1а хьэщ1эхэм къыщынэмыщ1а хасэхэм я къэфак1уэ гупхэмрэ уэрэд жы1эк1уэхэмрэ лъэпкъ къэфэк1э гъэщ1эгъуэнхэмрэ адыгэ мэкъамэ дахэхэмрэ утыку къыралъхьэри къек1уэл1ахэм я нэгу зэрагъаужащ


Зэхуэсым Къэралым и унафэщ1 политикхэри къырагъэблэгъат хьукумэтым и зы министырри яхэту , парламентхэр , къалэ унафэщхэр , нэгъуэщ1хэри..


Мыпхуэдиз ц1ыхур зэхуэсауэ ик1и къэралым и унаф1эщ1хэри къак1уауэ ар мыпхуэду игъуэ къыщихуак1э , 1эгу джэгу уэрэд къудей мыхъууэ ахэм дэщ1ыгъуу Тыркум ис Адыгэхэм я лъэпкъ 1уэхугъэхэри къэрал унафэщ1хэм я пащхьэм илъхьэн хуейт 1эмалыншэуэ


Ауэ апхуэду хъуауэ тхужы1энукъым


Фестивалым хаша Тхьэмадэм и п1эм ситауэ щытатэмэ , дапхуэдэ зы псэлъэк1э сщ1ынт жыс1эри абы сегупсысащ


Псом япэ си псалъэр апхуэду куэду сымыкъуэдийуэ нэхъыщхьэуэ адыгэхэм я лъэпкъ 1уэхугъэхэр къыхэзгъэщыурэ к1эщ1у сыпсэлънт


Ахэм ящыщууи хэубыдык1ауэ зы 1уэхугъэр утыку къислъхьэнт


Ит1анэ , Адыгэбзэк1эрэ Тыркубзэк1эрэ, бзит1к1э сыпсэлъэнт , кьэралыгъуэ унафэщ1хэм адыгэбзэм гу нэхъ лъезгъэтэн папщ1эи ипэщ1ык1э адыгэбзэк1э псэлъэк1э сщ1ынт


Тхьэм ещ1эри , си псэлъэк1эр моуэ зыгуэрэ хъунт ;


Ди хьэщ1э лъап1эхэр , щ1ыхь зыхуэтщ1 ди нэхъыжьхэр , гуащэхэр пщащэхэр , ди щ1алэгъуалэхэр , ди ц1ык1ухэр..


Узуняйлэ Черкес джэгу - гуф1эгъуэ зэхуэсым фыкъеблагъэ


Фыкъеблагъэри ди зэхуэсыр фыгъэбжьыфащи псоми ф1ыщ1эшхуэ фхудощ1


Адыгэхэр , бзэрэ щэнхабзэ телъыджэрэ я1эрэ я къуэпсым илъэс мин бжыгъэк1э зиукъудийуэ уардэ лъэпкъыжьщ


Адыгэхэр илъэс 153 ипэр къэсыху я щхьэ хуит1у , я хабзэ -бзыпхъэхэр зэрахьэрэ я бзэр я1урылъу я адэжь щ1ыналъэ Хэкум исууэ щытащ

Арщхьэк1э, Урыс Пащтыхьыгъуэм къарищ1ыл1а л1эщ1ыгъуэк1эрэ ек1уэк1а зауэ нэужьым, адыгэхэм лъэпкъ гъэк1уэдрэ лъапсэрыхрэ къыхуагъэк1уэри лъэщыгъэк1эрэ я Хэкур ирагъэбгынащ


Иджы нобэ Тыркум ис адыгэхэр мис абы щыгъуэ Хэкур ирагъэгыбгынэуэ Уэсмэн Къэралыхъуэм къэ1эпхъуа адыгэхэм я щ1эблэращ


Тырку Республикэр щаухуэм щыгъуэ абы адыгэхэм я гуащ1э куэд халъхьащ , лъы куэд ягъэжащ , я фэ 1эджэ дэк1ащ , абы къыщынэмыщ1а нобэи къэралым зэрызиужыным лъэщу я къару халъхьэ


Щ1ыхь зыхуэтщ1ыуэ Парламэнтым и Тхьэмадэ , Mинысдыр лъап1э ,


Илъэс куэдк1эрэ 1уэхур апхуэду къек1уэк1ами , нобэ адыгэхэр я лъэпкъыщхьэм , я бзэм , я хабзэм хуегъэзэк1ауэ гузэвэгъуэшхуэ хэтхэщ


Адыгэуэ захъумэжыфын папщ1э , иджы нэужьк1э къэралыр къыдэм1эпыкъу хъужунукъыми щ1эн хуней псом я пэр п1алъэ дэмык1ыуэ Адыгэбзэк1э Къэралыгъуэ Телеканал зэгъэпэщынращ


Абы ипкъ итк1э, нобэ мыбдэжым къек1ул1а адыгэ мин бжыгъэмрэ Жылагъуэм щыпсэу адыгэ милион бжыгъэмрэ къэбгъэдэк1ыуэ, жэщи махуи зэпымыууэ 1ухауэ щытыну Адыгэ Телеканал дызэрыхунйр фэ къэралыгъуэм и унафэщ1хэм фи пащхьэм къыдолъхьэри мыбы нэджабэк1э фемыплъыуэ зэрывгъэзэщ1энымк1э дыныфщогугъу


Аргуэру зэ фыкъеблагъэ нывжызо1эжри ф1ык1э сыныфщ1оупщ1эж


Тхьэм мы зэхэдубла джэгу - гуф1эгъуэ зэхуэсыр махуэ тхуищ1


Тэгъулан Екъуб , Тыркум


Bu yazı toplam 3794 defa okundu.

Rauf Nogay

Тхьэр арэзы къыпхухъу, Екъуб!

31 Temmuz 2017 Pazartesi Saat 22:38
Zaur (Jılahıstaneyli)

Тхьэм Адыгэ лъэпкъыр иригъэф1ак1уэ.

29 Temmuz 2017 Cumartesi Saat 12:29
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net