Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
HEM AYRI, HEM BERABER - ИК1И ЩХЬЭХУЭУ ИК1ИК1 ЗЭГЪУСЭУ
09 Ocak 2012 Pazartesi Saat 14:43
                 ИК1И  ЩХЬЭХУЭУ  ИК1ИК1  ЗЭГЪУСЭУ
Кавказ лъэпкъхэр зэшзэбынщ, псори  зы  унагъуэм  и бынщ,

Черкесри(Адыгэри),

Абазэри,

Осетри

Шэшэнри,

Кэрэшейри,

Адрей нэгъуэщ1   лъэпкъхэри..

Зы къэмынэри, зэхуэдэ  щ1ыхьрэ-пщ1эрэ  ауэ щхьэхуэ  щхьэхуэуэ  ц1эрэ, лъэпкъыщхьэрэ, бзэрэ  я1эщ..

Зэпсори   дэрк1э   зэрылъап1эм  щхьэк1э, щхьэжь   и ц1эмрэ  и  щхьэмрэ иубзыхуауэ , и бзэр зэрихьэу  и лъэпкъыщхьэм  хуэгъапсауэ  гъэт1ысыныр, абыхэм  теухуауэ зэгъау1уныр  тф1эигъуэщ..

Адэм  зэшхэр,   и чезу  къыщысым деж щхьэхуэ  щхьэхуэуэ зэригъэтысу  щытам  ещхьыркъабзэуэ..

Ещ1э адэм  зэк1э  т1эк1у  къэхьэлъэк1ми, бынхэр щхьэхуэуэ  гъэт1ыса  мыхъумэ, лъэпкъым  къупщхьэ  зэримгъуэтуныр, щ1эблэр лъэ быдэк1 зэрытемувэфынур..

Диаспорам  ис кавказ  лъэпкъхэр  нобэ къэсыхук1э  зэхэсами, дияпэк1э  щхьэхуэуэ  т1ысын  хуей хъуащ..

Тыншкъым   узхэк1ыныр  ауэ, зэшхэр  ц1эрэ, щхьэрэ, бзэрэ  я1эуэ  лъэпкъыуэ  къэнэным  ар  1эмалыншэ  ещ1,

Ик1и щхьэхуэу  ик1ик1 зэгъусэу!

Усак1уэм  зэрыжи1эм  хуэдэуэ «Зы жыгым  хуэдэуэ закъуэуэ,  хуитуэ, ауэ  зы  мэзым  ещхьыуэи  зэдэщ1ыгъуу»,

Дэ  зэпсоми,  хэтым  ди адэр  ди адэшхуэр, хэтым  ди  анэр  ди  анэшхуэр, адыгэщ, абазэщ, шэшэнщ, къущхьэщ,

1уэхукъым апхуэдэуэ  зэрыщытыр, даук1 нэхъыф1ыхэщ..

Псоми  ныбжьэгъу-жэрэгъу  куэд  ди1эщ  черкесу, абазэу,шэшэну, къэрэшейуэ...

Ди зэхуэдэу  лъап1эщ  псоми  я ц1эр, я бзэр, я  хэкур,

Черкесяр- Адыгэбзэр
Апхъазыр- Апхъазыбзэр
Шэшэныр-Шэшэныбзэр
Осетиныр –Осэтиныбзэр

Зэшхэр, я  ц1э  я щхьэ, я  бзэ  я1ыгъыуэ лъэбыдэк1э  т1ыса  нэужь, зек1уэ  зэдэк1уэнщ,  я 1уэхуу  хъуари  я гугъехь псори  игъуэ  къыщихуэм  зэщ1ыгъуу  игъуэ  къыщихуэм щхьэхуэуэ  зэдыдахынщ,

Ик1и  щхьэхуэуэ  ик1ик1 зэгъуэсэу!

Тэгъулан Екъуб,
2012  гъэм, шылэм и 8, тхьэмахуэ,  Истанбул
 

                          HEM AYRI,  HEM  BERABER
Kafkas halkları, aynı aileye mensup kardeş halklar,
Çerkesi(Adige),
Abazası,
Oseti,
Çeçeni,
Karaçayı,

Ve diğer halklar…

Hepsi bizim için aynı değerde ancak hepsinin ayrı ayrı isimleri, kimlikleri ve dilleri bulunmakta, hepsinin varlığının son derecede değerli, ayrımsız olarak hepsini  seviyor olmamız sebebi ile her birinin kendi özgün isimleri ve kimlikleri ile kendi dillerini  kullanarak yapılanmaları gerektiğini düşünmekteyiz,

Aynen babanın zamanı geldiğinde çocukları ayrı ayrı aileler olarak ayırdığı gibi,

Bu iş baba için kolay olmamakla birlikte o, her birinin kişiliğinin ve özgün varlılığının devamı ve gelişmesi için bu bir zorunluluk olduğunu bilmekte,

Çoğunluğunu Çerkeslerin oluşturduğu diyasporik kafkas halkları, bu güne kadar içi içe, aynı isim altında beraber bulundular, ancak  şimdi bundan sonra özgün isimler ile, ayrı ayrı yapılanmak zorundalar,

Şair’in dediği gibi,  ‘Bir ağaç gibi tek ve özgür, bir orman gibi hep beraber’,

Hem ayrı, hemde beraber!

Bizim hepimizin, kimimizin annesi, babası, kimimizin ninesi, dedesi, Adige, Abaza, Çeçen, Kusha…

Böyle olmasının hiç önemi  yok, hatta  daha  iyi,

Hepimizin, Çerkes, Abaza, Çeçen olan yakın arkadaşlarımız  var,

Hepsinin kimliği, dili, anavatanları önemli,

Çerkesya- Çerkesçe,

Aphazya-Aphazca,

Çeçenistan-Çeçence,

Osetya-Osetçe,

Tamamı değerli…

Hepsini seviyoruz..

Kardeş halklar, öncelikle her biri kendi özgün kimlik ve dilleri ile yapılandıktan sonra, daha üst kurumlarda hep beraber olarak, karşılaştıkları sorunları çözerek yollarına daha sağlıklı bir şekilde devam  edeceklerdir,

Hem ayrı, hem de beraber olarak!
 


Bu yazı toplam 3775 defa okundu.

recami bursa

yez ziyaner zığaluğajın..Sen de mi Çeryesya.net tesin? Ankara'ya gelince görüşmek üzere...

16 Ocak 2012 Pazartesi Saat 19:51
Blenawo erkan

Yakup abi selamlar.
Biraz suçluluk duygusumu var yazıda ne?? ama niye var işte onu anlamadım.

12 Ocak 2012 Perşembe Saat 00:02
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net