Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
Черкесыбзэншэ Черкес симпозиум
29 Eylül 2011 Perşembe Saat 13:17

Çerkescesiz Çerkes Sempozyumu

Зымахуэ,  Турциям  и  къалащхьэ   Анкара  къалэ  дэт Кавказ  Къэпщытэныгъэрэ   Културэрэ   ЗэшIэгъакъуэныгъэрэ  фондым ( КАФ-  ДАВ )  дунейпсо симпозиум   зэхишащ.ФокIадэм  и  22-25  махуэхэм  екIуэкIа  мы  зэхуэсым, Тыркум  и академикхэм  нэмыщIкIэ,  Черкесям, Апхъазым, Жорданым, Израилым  къикIа   хьэщIэхэри къеблэгъат.

Geçenlerde, Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunan Kafkas Araştırma, Kültür ve Dayanışma Vakfınca( KAF-DAV) uluslar arası bir sempozyum düzenlendi. Eylülün 22-25 günleri yapılan bu toplantıya Türkiye’den akademisyenlerin yanında,  Çerkesya’dan, Abhazya’dan, Ürdün’den ve İsrail’den gelen misafirler de katıldı.

Симпозиумым   и  псалъащхьэр   мыпхуэдэт,

Sempozyumun başlığı şöyleydi, 

21-нэ лъэщIыгъуэм  Черкесхэр: Проблэмхэмрэ  игъуэ  къихуэнухэмрэ,

21,yüzyılda Çerkesler: Problemler ve Fırsatlar

ЩIэныгъэ  зэхуэсым  и  бзэуэ  бзищ  ягъауват,

Bilimsel toplantının dilleri olarak üç dil seçilmişti,

Ингилизыбзэр, тыркубзэр, урысыбзэр…

İngilizce, Türkçe, Rusça…

Черкесямрэ  Апхъазымрэ къикIахэр  урысыбзэкIэ,  тыркум  щыщхэр  тыркубзэкIэ,  адрей   къэралыгъуэхэм  щыпсоу академикхэри   ингилизыбзэкIэ къэпсэлъахэщ.

Çerkesya ve  Aphazya’dan  gelenler  Rusça, Türkiyeli  olanlar Türkçe, diğer  ülkelerden  gelenlerde İngilizce konuştular,

Черкесыбзэр  дэнэ  щыхэт нытIэ? Къащыгъупщауэ пIэрэ!

Çerkesçe nerede kaldı peki, unuttular mı yoksa!

МахуищкIэ зытепсэлъыхь, симпозиум   зытыращIыхь лъэпкъым  и  бзэр  бзэха?

Üç gün hakkında konuştukları, sempozyum yaptıkları halkın dili yok mu oldu?

Хьаурэ  а  лъэпкъыр  бзэншэ!

Yoksa o halk dilsiz mi?

Бзэншэуэ  лъэпкъ  хъун,  хъуми  дунейм  къытенэфын?

Dilsiz ulus olur mu,  olsa bile yaşayabilir mi?

Урыс- Кавказ  зауэшхуэм  нэужьым  Тыркум  къэIэпхъуа  кавказ  лъэпкъхэм куэдкIэ  я  нэхъыбэр  зэрыадыгэм( черкес) щхьэкIэ,  адрей  кавказ  лъэпкъхэри теплъэкIэи  културэкIэи  къазырещхьым къыхэкIыуэ, абыхэм  зэрыщыту  псом щхьэкIэ диаспорам  черкескIэ  къыщеджэурэ  къэгъуэгурыкIуащ.

Büyük Rus-Kafkas savaşından sonra Türkiye’ye göç eden Kafkas halklarının büyük çoğunluğunun Adıge (Çerkes) olması ve diğer halkları da kültür ve görünüm olarak onlara benzemeleri sebebiyle, diyasporada tümüne Çerkes dene gelmiştir.

Кавказ  лъэпкъхэм  псом  щхьэкIэ  черкес жыпIэныр зэдыкIэми  я  зэран  къекI  мыхъумэ  зымикI  къыщхьэпэкъым,

Kafkas halklarının hepsine Çerkes demenin hiçbirine zarardan başka fayda sağlamamaktadır,

А  щытыкIэм, мис мы екIуэкIа  симпозиумми щыхъуам  хуэдэуэ, лъэпкъхэм  я  лъэпкъыцIэхэр щIегъэсагэ , я бзэрхэр  щIехъумэ,

Bu durum, işte düzenlenen bu sempozyumda olduğu gibi, halkların özgün isimlerini saklamakta ve dillerinin üzerini  örtmekte,

Лъэпкъхэм  псом  папщIэ  черкес жыпIэуэ  щытмэ  лIо  бзэуэ  бгъаувынур?

Tümüne birden Çerkes dendiği takdirde dil olarak neyi koyacaksınız?

Мы  фыстепсэлъыхь лъэпкъым  и  бзэр  сыт  жьаIэмэ лIо  яжетIынур?

Bu üzerinde konuştuğunuz halkın dili nedir diye sorarlar ise ne cevap vereceğiz?

Адыгэбзэра , абазэбзэра, осетыбзэра, шэшэныбзэра  хьаурэ балкъэрыбзэра  черкезыбзэуэ  дгъаувынур?

Adıgece’yi mi, Abazaca’yı mı, Osetince’yi mi yoksa Balkarca’yı mı Çerkesçe olarak niteleyeceğiz?

Мыхэращ  черкесыбзэр  жыпIэуэ  зыкъэмынэри къеббжэкIмэ  я  пэщIэкIэм  щIэгуфIыкIынхэкъа?

Çerkesçe bunlardır diye hepsini sayarsak bizi ciddiye alırlar mı?

Зэкъуэш кавказ  лъэпкъхэр псори  езбыхэм  я  лъэпкъыцIэкIэ  я  бзэкIэ  зэгъауIуным   ахэр  зэфIигъэкIуэдущ, зыщигъэужынущ  жиIэуэ  зыри  иремышынэ,

Kardeş Kafkas halklarının tümünün kendi isimleri ve dilleri ile örgütlenmeleri onların arasını bozacak ve soğutacak diye kimse korkmasın,

Абы  ахэм  я  къуэшыныгъэр  игъэкIуэдынукъым псоми я  лъэпкъыщхьэр  ихъумэн  фIэкIа!

Böyle olması onların kimliklerini kuvvetlendirir yoksa kardeşliklerini bozmaz!

ЩIэныгъэ  симпозиумхэр   ди  лъэпкъыцIэрэ  лъэпкъыбзэкIэ  щытщI  махуэм лъэпкъыр  лъэ быдэкIэ  теувэнущ  , ди  къэкIуэнури нэхъ  нэху  хъунущ,

Bilimsel toplantıları özgün isimlerimiz ve dillerimizle yaptığımız gün ulusal kimliğimiz güçlenecek ve yarınlar aydınlık olacaktır,

Адыгэми, абазэми, осетми, шэшэнми.. псоми.

Adıge’nin de, Abaza’nın da, Osetin de, Çeçenin de.

Тэгъулан  Екъуб

Tegulan Yakup


Bu yazı toplam 5204 defa okundu.

Psefit

Wotey Blenawo E. Onur Akın,Açumıj Hilmi ...Cevap veremediniz anlaşılan..

09 Ekim 2011 Pazar Saat 23:17
wotey wumar

turk halk kongresi toplansa ve azeriler, uzbekler, tatarlar, turkmenler, vs.... bilimum turk soylular katılsa bunların tumude birbirini pek anlamadığı halde TURK ortak ismini kullanamayacakmı? bence sürekli bir zorlama peşindeyiz ... Tarihi gerçekler şunu söylüyor tum kuzey kafkasyalıların kendilerine verdikleri lokal isimler var ve kuzey batı kafkasyalılar ekseri kendilerine ADIGE derler, Abazinlerinde dahil oldugun gurup çerkes olarak anılırken ve hatta uzunyayla genelinde tum abazalar çerkes kelimesini bırakın ADIGE kelimesine bile sahip çıkan bir anlayış içinde bulunduğunu hepimiz bilirken tutum abazinlere siz çerkes değilsiniz nasıl diyeceksiniz? bence içerik ile uğraşmakta yarar var.
zira herhangi bir kabardey abazalaşmaktan(göç ile) veya abaza kökenli kabardeyleşmekten asla gocunmaz ve bunu asimilasyon sınıfına bile sokmaz. zira ortak değerler, yaşam şekli kısacası XABZE birliği bizi tek bir millet yapmaya yetiyor ki bu dilin önemini sıfırlamassa bile görmezlikten gelinecek bir durumda değildir...
Tufanbeyli, uzunyayla tokat, yozgat vs... her yerde gözlemleyeceğiniz temel bazı fiili gerçekler ve gerekçeler sözkonusundur...
Bu arada çerkesce veya adigece olarak hangi dili tanıtalımda bıyık altından gülmesinler diye bir şeye girmeye gerek yok, zira kabardey veya adigey lehçelerinden biri ile sunum yapıldığında kimsenin anlama ve iletişim problemi yaşamayacağını defalarca tecrübe ettik zaten.
Önemli olan soru neden hiç Adigece kullanılmadı sorusu bence konuşmaya değerdir. Zira biz bu dili buralarde derneklerde vs. kullanmassak nerede kullanacağız doğrusu merak konusu...

08 Ekim 2011 Cumartesi Saat 17:00
Melgoş Suat

Benim duyduğum, sempozyumda Adigabzeden üç dile birden(ingilizce, rusça ve abazaca) , ve aynı anda canlı olarak çeviri yapabilecek nitelikte kişiler bulunamadığı için bu uygulamaya gidildiğidir.

02 Ekim 2011 Pazar Saat 16:36
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net