Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
Адыгэ лъэпкъыр къызэщIотаджэ
19 Mart 2011 Cumartesi Saat 16:01

«Адыгэхэр  зымахуэ зымахуэкIэрэ Хэрэмэ Iуащхьэм  щысхуэсыжынухэщ» жаIа,

ЗэрыжаIам  хуэдэуэ хъуащ,

Гъатхапэ  мазэм и  12-м адыгэхэм  я « Хэрэмэ Iуащхьэ»-р Тыркум  и къалащхьэ  Анкъэрэ  къалэрат.

Лъэпкъ Iуэхухэм  хуэгъэзауэ цIыхухэр, хэгъуэгум и щхьэхуэ  лъэныгъуэ  куэдымкIэ къикIыурэ,  гуэрэн гуэрэну  «Iуащхьэм» къекIуэлIахэт,

ЦIыкIур  цIыкIуу, иныр  ину, жыи  щIэи, цIыхубзыи  цIыхухъуи зэхэту, уэру  зэхэвынэуэ мин бжыгъэхэр  зэхуэсат,

Иджыри  къэсыхукIэ, лъэпкъ Iуэхугъэм  ехьылIауэ,  адыгэхэм  Тыркум    зэикI  пэкIу щырагъэкIуэкIатэкъым,

Уэрамхэм  зэикI къыдэхьахэтэкъым,

Къэралым   гулъытэ  къахуищIу, я лъэпкъыщхьэр  къилъытэуэ,я бзэмрэ  я щэнхабзэмрэ зэрахьауэ адыгэуэ псоунымкIэ къазэрыдэIэпыкъуным  зыкъомрэ пэплъахэ  щхьэкIэ, зарыщыгугъам  хуэдэуэ къыщIэкIатэкъым,

Ауэ иджы Iуэхур егъэзыпIэншэ  хъуат,

Лъэбакъуэ   лей  чын  хуейт,

Дунейр щIэращIэуэ щыщIидза а гъатхапэ махуэ  дахэм, лъэпкъ  ныпхэр  згъауфэразэ  адыгэхэм я  джэ  макъхэм, Анкъэрэ къалъэм  и  уэрамхэр  нэхъри  игъэщIэращIэт!

«Iуащхьэм» къиIукI макъхэм, адыгэхэм, пасэрей зэманхэм  зэрыщытам ещхьыуэ дияпэкIэи  я бзэр  я Iурылъу  я хабзэхэр  ягъэзащIэуэ, лъэпкъыуэ псоун заримурадыр быдэуэ  нахуэ къищIт,

ПэкIу   нэужьым, цIыхухэм  ягухэр   зэгъауэ, я лъэпкъ щхьэкIэ зэрызэхэтар  я гуфIэгъуэуэ, зэрыгъэгушхуахэуэ зэбгырыкIыжахэщ,

2011 гъэм  гъатхапэ  мазэм  и  12-р,  адыгэхэм я зкъаузыжь  махуэуэ тхыдэм  хэтынущ.

 

Тэгъулан  Екъуб


Bu yazı toplam 3465 defa okundu.

Bu yazıya yorum eklenmemiştir.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net