Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
Щхьэмрэ, Хабзэмрэ, Бзэмрэ Фыхуэсакъ
02 Şubat 2011 Çarşamba Saat 11:36

Мы  псалъэр  нобэ  хуэдэ   махуэхэм  хужаIа хуэдэщ,

Адыгэхэр, дызэхэт лъэхъэнэм,  сыт  щыгъуей  нэхърэ  нэхъ  тегужьеихьауэ, я  щхьэм,  я хабзэм, я  бзэм  хуэсакъын  хуей  хъуащ,

Мы щыр  хъумэныр,  адыгэхэмкIэ   фIэкIыпIэ зимыIэ Iуэху нэхъыщхьэуэ    сытащ сыт щыгъуэй,

Щхьэр,

Хабзэр,

Бзэр,

Иджыри  къэсыхукIэи ахэр  яхъумэурэ къэгъуэгурыкIуахэщ,

Ауэ псом  хуэмыдэуэ нобэ  ахэр  шынагъуэ  хэтщ.

ИпэщIыкIэ, щхьэр хъумэн хуейщ. Абы  къыкIыр, щхьэлъэщу, тегущхуэгъуафIэ  мыхъуу, и акъылкIэрэи и IэпкълъэпкъкIэрэи  узыншэуэ ущытынращ.

Адыгэр  егъащIэ  лъандэрэ,  и Хэкумрэ   и  хуитыныгъэмрэ   ищхьэр  хилъхьэнымкIэ зэикI  зэфIэнакъым   ауэ нобэ Iуэхур  зытетыр   щхьэхуэщ,

И бжыгъэр  мащIэуэ, зэкIэщIэчауэ,  икъухьауэ  щытщ,

Зигъапсыжурэ, и IэпкълъэакъкIэрэи  и  акъылкIэрэи  узыншэуэ хьэзыру щымыту хъунукъым,

Щхьэр лъэпкъым  къупщхьэ хуохъри,  ар   узыншэмэщ лъэпкъыщхьэмрэ лъэпкъ  културэмрэ къыкIэлъыкIуэ  щIэблэм  лъэIэса  зэрыхъуфынур,

Щхьэр  фыхъумэ щыжиIэкIэ, лъэпкъри  фыхъумэ   жиIэуэ  къригъакIу   къыщIэкIынщ,

Ара къыщIэкIынщ адыгэм, « Узэпэщ  уузыншэ?» щIыжиIар,

Сыт щыгъуэи, и хэкумрэ и  хуитыныгъэмрэ зэрихъумэным зэикI темгупсысыхьыуэ  куэдрэ и  щхьэ хилъхьами нобэ бжыгъэкIэ   мащIэуэ къэна  адыгэм, ипэщIыкIэ   и щхьэр ихъумэн ,абы быдэуэ  хуэсакъын  хуейщ.Ар щIыхуейр  езым и щхьэм щхьэкIэкъым нытIэ, и лъэпкъым и къэкIуэныгъэм папщIэщ,

ЕтIыуанэуэ, Хабзэм  хуэсакъын  хуейщ,

Хабзэм  лIо щIэхуэсакъын  щIыхуейр?

Адыгэ хабзэр кунэфу,нобэрей   гъащIэм пщIэ  щимыIэжыуэ,  ауэ  зэрахьэ  къудейкъым, атIэ, жылэр  зэхъуапсэуэ, цIыхугъэмрэ  гъащIэмрэ  екIуу, цIыхуцIыкIум зэдаIыгъ  дунейпсо културэм къыдиубыду  зэрыщытым щхьэкIэщ  хуэсакъын щIыхуейр . Аращ ар  адыгэ лъэпкъыщхьэмрэ адыгэ лъэпкъ културэмрэ  и курэкупсэ  зыщIри,

Ещанэуэ,бзэм  хуэсакъын  хуейщ.

Адыгэбзэращ  адыгэ  културэм  и хъумакIуэри, лъэпкъ  щэнхабзэр   ижь ижьыжь  къыщыщIэдзауэ  нобэм   къэзгъасри ,  дияпэкIэ  зыгъэкIуэтэнури,

Аращи,  ди адэжьхэм зэрыжаIам хуэдэуэ,  лIы закъуэ Iэнэм  дыпырымысу дызбгъэдэвгъэкIуати   мы  щым дыхуэвгъэсакъ , ахэр зыIэщIэдывымгъэгъакI,

Щхьэм,

Хабзэм,

Бзэм,

Маржэ  хъужын!..

    

Тэгъулан  Екъуб

***

Sağlığa, Xabzeye ve Dile Dikkat Edin

Bu sözler sanki günümüz için söylenmiş gibi,

Yaşadığımız çağda Adıgeler  sağlıklarına, xabzelerine ve  dillerine  her zamankinden fazla dikkat  etmek  durumundalar,

Adıgeler için bu  üçünün korunması  her  zaman  için  önemli   ve vazgeçilmez olagelmiştir,

Sağlık ( dolayısıyla ulusun varlığı),

Xabze,

Dil

Günümüze  kadar   ulusal varlığı, xabzeyi ve dili  koruyabilmişlerdir,

Ancak günümüzde  bunlar  tehlike  altına  bulunmaktadır,

Öncelikle sağlığı korumak gerekiyor.Güçlü kişilikli, ezilmeyen, akıl  ve   bedensel sağlığı yerinde ve aktif  bireyler  olarak..

Ulusal varlığın  temeli insan  faktörüdür ve bu  kültürün devamı ve  sonraki nesillere  ulaştırılması  buna  bağlıdır.

Adıgeler ezelden  beri, vatanlarını ve  bağımsızlıkları  için canlarını vermekte tereddüt etmemişlerdir ancak bu gün durum farklıdır,

Sayıları  azalmış  olup, dağınık  ve  kopukturlar,

Yeniden ayağa  kalkarak canlanmalı, aktif ve hazır olmalıdır,

Sağlığı  koru deyince  bunu sadece  kendisi için değil esas   ulusun varlığının korunması  için gerekliliği   kastedilmekte,

Onun için  Adıgeler  birbirini  sorarken “Hazır mısın, sağlıklı mısın”  derler,

İkinci  olarak  xabzeye  dikkat  edilmesi gerekiyor..

Niçin dikkat edilmesi gerekiyor?

Adıge xabzesi,  içi boş ve modası geçmiş, körü körüne uygulanan  kurallar olmayıp  hayat ile uyumlu ve  insanliğin ortak evrensel değerlerine  uygun dinamik  kurallar  olup bu nedenle   Adıge  kültürünün özünü  oluştururlar..

Üçüncü olarak  dile  dikat etmek gerekiyor,

Adıge dili, ulusal kültürün  koruyucusu, onu geçmişten günümüze  taşıyan ve  sonrasına da  ulaştıracak olan  temel bir faktördür,

Bu sebeple, atalarımızında  yaptığı gibi, bireysel davranmayı  bırakıp  bir araya gelmeli ve bu üçünü  korumalıyız,

Sağlığı,

Xabzeyi,

Dili,

Haydi  Marje!..


Bu yazı toplam 3619 defa okundu.

SEMİH AKGÜN

Her Şey Sende Gizli

Yerin seni çektiği kadar ağırsın,
Kanatların çırpındığı kadar hafif..
Kalbinin attığı kadar canlısın,
Gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç...
Sevdiklerin kadar iyisin, Nefret ettiklerin kadar kötü..
Ne renk olursa olsun kaşın gözün,
Karşındakinin gördüğüdür rengin..
Yaşadıklarını kar sayma:
Yaşadığın kadar yakınsın sonuna; ne kadar yaşarsan yaşa,
Sevdiğin kadardır ömrün..
Gülebildiğin kadar mutlusun.
Üzülme bil ki ağladığın kadar güleceksin
Sakın bitti sanma her şeyi,
Sevdiğin kadar sevileceksin.
Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer
Ve karşındakine değer verdiğin kadar inansın.
Bir gün yalan söyleyeceksen eğer;
Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın.
Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret,
Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın.
Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın,
Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.
Kendini yalnız hissetiğin kadar yalnızsın
Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.
Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..
İşte budur hayat!
İşte budur yaşamak,
Bunu hatırladığın kadar yaşarsın
Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün
Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun
Çiçek sulandığı kadar güzeldir,
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli,
Bebek ağladığı kadar bebektir.
Ve herşeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da öğren,
Sevdiğin kadar sevilirsin...

Can Yücel

03 Şubat 2011 Perşembe Saat 08:44
Ş'hafit

Eline sağlık Tegulan abi. Sağlık, xabze, dil önemli olmaz olurmu.
Üçü bir aradayken verimli bir Adıge olabilir insan.
Bu arada bu fotoğraf daha güzel abi. selamlar.saygılar.

02 Şubat 2011 Çarşamba Saat 16:35
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net