Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
ТыркубзэкIэ Олимпиядхэр Türkçe Olimpiyatları
25 Mayıs 2010 Salı Saat 15:46

Тырку Pеспубликэ  Къэралыгъуэм и унэфэщIхэм увыIэгъуэ имыIэуэ, «Жылагъуэм щыпсоу лъэпкъ псори, тыркури ,куртри ,адыгэри,нэгъуэщI  адрей лъэпкъыуэ хъуари  дызэкъэшщ,  хамэгу хамащхьэ дызхуиIэкъым, лъахэр дизэхуэдэщ » жаIа,

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin  yöneticileri   sürekli olarak,  “Ülkedeki tüm gruplar; Türkler, Kürtler, Çerkesler ve diğer tüm etnik gruplar kardeşdirler, hiçbir ayrılığımız yok, ülke  hepimizin” diyorlar,

Ар хъарзынэщ  ауэ, зэкъуэщыныгъэм  къихьыр сыт?

Gayet güzel, ancak kardeşliğin gereği nedir?

Зэкъуэшу ущысхущыткIэ, социално-экономикэ  и лэныкъуэкIэи, бзэмрэ културэмрэ  и лъэныкъуэкIэи, лъэпкъхэм зэхуэдэ  утыкурэ Iэмалрэ яIэн  хуейкъэ?

Kardeş olunduğuna göre,sosyo-ekonomik yönden de, dil ve kültür açısından da, kardeşlerin eşit hak ve olanakları olması  gerekmez mi?

Хуей щхьэкIэ, ар тыркум щыжаIэуэ  къэнэж  къудейщ.Социално-экэномикэ и лъэныкъуэкIэ зэхэдз щэIащ тхужэIэнукъым ауэ  бзэмрэ културэм хуэгъэзауэ Iуэхур  абы теткъым.

Öyle olması gerekir ancak bu Türkiye’de söylemde kalıyor,

Sosyo-ekonomik olanaklar açısından bir ayrımcılık yok ancak aynı  şeyleri dil ve kültürel değerler  için söyleyemeyeceğiz,

Илъэс  заул  лъандэрэ, Тыркум  тыркубзэкIэ олимпиядхэр щызхаублэ.Мыгъэи, иджыблагъэ   къэралыгъуэ II5-м   къикIыну еджакIуэхэр  тыркубзэкIэ  щыспеуэнущ,

Bir kaç yılda beri Türkiye’de türkçe olimpiyatlar düzenlenmekte.Bu senede,   dünyanın II5  ülkesinden gelen öğrenciler yarışacaklar,

Мы олимпиядхэр къэралыгъуэр  къакъуэту, къэралыгъуэм   и  IэхъшэкIэ, къэралыгъуэм  и Iэмалхэр   къагъэIуэрыщIэурэ  зэрагъэпэщ.

Bu  olimpiyatlar, devlet  desteği ve devlet olanakları  kullanılarak düzenlenmekte,

Ар хъуащ  арщхьэкIэ,къуэшхэм  зым и бзэмрэ и щэнхабзэмрэ  гулъытэшхуэ хуэпщIрэ абы щхьэкIэ  дунейр зэхуэпшэсу ауэ адрей  къуэшхэм я бзэмрэ я културэмрэ  лъэныкъуэ ебгъазу мылъагъу нэпцI зыпщIыныр зэкъуэшыныгъэм  къезагърэ?

Güzel ancak, kardeşlerin  birinin  dil ve kültürüne bu kadar önemve destek  vererek  bütün dünyaya açılırken, diğer kardeşlerin dil ve kültürlerine bukadar  ilgisiz kalmak ve onları görmemezlikten gelmek uygun bir davranış mı?

Мыр даурэ къуэшыгъэ?

Bu nasıl  kardeşlik?

Адыгэхэри  къуэшхэм ящыщщ.

Çerkeslerde kardeşler arasında,

Адыгэбзэри  къуэшхэм  я бзэщщ.

Çerkesçe de kardeşlerin dili,

Адыгэхэм иджы нэужькIэ я щхьэр  къаIэтащи, зэкъуэшыныгъэм къихьхэр  зэригъэзэщIэнымкIэ къэралыгъуэм  поплъэ,

Çerkesler (Adıgeler) artık bilinçlendi ve kardeşliğin gereğini devletten  bekliyor,

Иджы нэужькIэ,къэралыгъуэм зэригъэнэуэ   « тIыгум утыригъэIэбэми»,  адыгэхэм ,мы Iуэхум хуэгъэзауэ демократие  хабзэм  тетыуэ къэралыгъуэм тракъузэнущ,  тракъузэн хуейщ.

Bundan sonra Adıgeler, çeşitli  direnç ve zorluklar karşılaşsalar da, demokratik yöntemler ile haklarını arayacaklardır,aramalıdırlar.

Тэгъулан Екъуб


Bu yazı toplam 2326 defa okundu.

Bu yazıya yorum eklenmemiştir.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net