Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
Хьэрэмэ Iуащхьэ Harame Uaşha
21 Nisan 2010 Çarşamba Saat 13:53

«Адыгэхэр, зымахуэ зымахуэкIэрэ   Хьэрэмэ  Iуащхьэ щысхуэсыжынущ..»

 “Adıgeler, günün birinde Harame Uaşha’de buluşacaklar”

Арат  жиIэ зэпытыр  Жамботей   щыщ адыгэ  лIыжь гуэрэм ,«Дэнэ   Хьэрэмэ Iуащхьэр тхьэмадэ?» щыжызIэкIэ,  «А щIыпIэр  Хэкужьращ  зыдэщыIэр  щIалэ..» жиIэрти къыспеджэжт  .Мыр,  лIыжьым дэнэ щысхиха, ар сыт  щыгъуэ ипэщIыкIэ жаIа  тхьэм  ещIэ ауэ, а псалъэр адыгэхэр  зы зэман икъухьа  зэрыхъунур  ящIэуэ жаIа  хуэдэщ.

Öyle diyordu sürekli, Jambotey’li bir Adıge yaşlısı.  “Neresi dir Harame Uaşha thamade?”dediğimde de,  “O yer Adıge vatanında” diye cevap veriyordu. Yaşlı adam bunu nerede duymuştu, ne zaman ilk defa söylenmişti kim bilir ancak o söz, sanki Adıgelerin bir zaman her bir tarafa dağılacağı bilinerek söylenmiş gibiydi.

ЗэрыжаIам  хуэдэуэ, адыгэхэр нобэ  икъухьауэ  къэралыгъуэ аджэмрэ  жылагъуэ куэдым  щопсоу, хэтыр  Адыгэ Хэкум (Къэбэрдей-Бэлкъарым,Кэрэшей-Чэркэсым,Адыгейм,Хы Iуфэ Шапсыгъым,нобэ адыгэ щIагъуэ  щымыпсоужьми, кърамгъэIэпхъукI  ипэ  адыгэ щIыгуу щыта щIыналъэхэм),Тыркум, Иорданым,Сырием, Израилым,Европэм,  зыкъомри нэгъуэщI  къэралыгъуэхэм хэсщ.Щыпсоу  щыпIэхэр  зэрызтемыхуэм ещхьыуэ,

Söylendiği gibi, Adıgeler bu gün dağınık bir şekilde birçok devlette ve bölgede yaşıyorlar; kimi Adıge Vatanında( Kabardey-Balkar’da, Karaçay-Çerkes’de, Adıgey’de, kıyı boyu Sapsığ’da, bugün artık fazla Adıgenin yaşamadığı ancak sürgün öncesi Adıge toprağı olan bölgelerde),Türkiye’de, Ürdün’de, Suriye’de, İsrail’de, Avrupa’da ve başka birçok devlette. Yaşadıkları yerlerin farklı olması yanında,

Я   псоукIэхэр,
Yaşam tarzları,

Я   гупсысэхэр,
Düşünceleri,

Я   дуней  еплъыкIэхэр,
Dünya görüşleri,

Я  идологиехэр
İdeolojileri,

Я  фIэщхъуныгъэхэр
İnançları

Щхьэхуэ щхьэхуэ  хъуащ.
Ayrı ayrı oldu.

Адыгэхэм псоупIэ  яхуэхъуа  щIыналъэхэр зэмыщхь  зэрыхъуам   къыщымынэуэ,я  дуней  тетыкIэхэмрэ  я Iуэху  еплъыкIэхэри  фIыуэ  зэщхьэщыкIауэ щытщ.

Adıgeler, sadece yaşam alanı olarak farklı yerler edinmekle kalmadılar aynı zamanda yaşam şekilleri ve konulara bakış tarzları da oldukça değişti.

Апхуэдэуэ щыхъуакIэ, иджы даурэ  зы дыхъужыну?

Bu durumda şimdi nasıl bir olacağız?

«Хьэрэмэ  Iуащхьэ» даурэ дыщысхуэсыжа  хъуну?

 “Harame Uaşha”da nasıl tekrar toplanacağız?

Дунейм  и  щIыпIэ  псомкIэ зыбгырыдза  хъуа  адыгэхэр, нобэ-ныжэбэкIэ   Адыгэ  Хэкум щыIа Хьэрэмэ  Iуащхьэ  дыщызмысхуэсыжыфынукIэ,, ФыкъакIуэ  ,  дызрызщхьэщыкIа щIыкIэхэр сытуукIэуи   ирехъу зыкъэмынэри зы лъэныкъуэкIэ  едывгъэзи,и гукъеуэ зигу илъ  псори адыгэгъэм и деж  дыщызывгъэхуэсыж,

Dünyanın birçok bölgelerine dağılmış olan adigeler, bu gün için,  Adıge Vatanında bulunan Harame Uaşha’da toplanamayacağımıza göre, gelin, ne şekilde farklılaşmış olursak olalım bütün farklılıkları bir kenara bırakarak, içinde ulusal kaygı taşıyan herkes, ‘Adıgağa’da buluşalım,

ФыкъакIуэ,  иджыркIэ  ди Хьэрэмэ Iуащхьэр,  лъэпкъыщхьэр, лъэпкъ културэр,лъэпкъыбзэр   хъумэным  теухуа  адыгэгъэрауэ  ирехъу,

Gelin, şimdilik Harame Uaşha’mız, ulusal kimliği, ulusal kültürü, anadili korumayı temel alan ‘Adıgağa’ olsun,

Bir gün gerçekten Harame Uaşha’ da buluşuncaya kadar!

Тэгъулан ЕкъубBu yazı toplam 2723 defa okundu.

Bu yazıya yorum eklenmemiştir.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net