Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Tegulan Yakup Temel
Дзэр Къэсащ, Псыр Къиуащ Ordu Yetişti, Sel Bastı
10 Nisan 2010 Cumartesi Saat 13:51

Тыркум  и къэралыгъуэ  радио-телевизор  ТРТ-м, иджыблагъэ  хьэрыпыбзэк1э телевизор  нэтын къиту щ1ыдзащ. Фызэрщыгъуазэщи, нобэ къэсыхук1э, ТРТ-м, бзищк1э, тыркубзэк1э, инджылизыбзэк1э, куртыбзэк1э теле-канали-8  и1эти, хьэрыпыбк1э  мы нэтын къэстыну каналыр, ебгъуанэ хъуащ. Каналыщ1эм  и ц1эри, ТРТ ел Туркиящ.

Зы  махуэ, сэр нэхъ  адыгэ  зыхэмыт   зы  ныбжьэгъу  гуп  дыуэршэру   дызэхэс пэтрэ, хьэрыпыбзэк1э   1уаха  мы каналыщ1эм и гугъ  тщ1ыти, сэри, къэралыгъуэм  адыгэбзэк1э  теле-канал  зэры1уимыхым  сритхьаусыхащ. Абы хэту, гупым  щыщ зыр къэпсалъэри, "Лейк1э умтхьэусыхэ" жи1ащ, "Ар  нэхъыбэк1э  зы ягъэр, фэ адыгэхэр а 1уэхум фи ф1эщ хэлъу фызремыгугъращ, лажьэр нэгъуэщ1хэм ятевмылъхьэ!"

Скъау1абжьат  ауэ зытемыт жи1атэкъым, жи1ар пежт.

Ар  мыадыгэ пэтрэ, нэк1энащхьэ хэмылъыуэ проблэмым и купщ1эр, 1уэхум и пэжып1эр  си пащхьэ  кърилъхьат!

Жи1ам  иджыри т1эк1у сыщытегупсысыхьыжым,  лажьэр  адрей-мыдрейм  тедмылъхьэуа, псом я нэхъыщхьэр дэ ди ерышахъыр арауэ къызгур1ащ.

Нобэк1э, псори абы  хуэсхькъым ауэ,   ди адыгэ лъэпкъыщхьэр  хъума зэрыхъунымк1э, хьэрыпыбзэк1э  зэра1уахам хуэдэуэ,  къэралыгъуэ  мылкук1э адыгэбзэк1эи  канал  заредгъа1ухыным хуэгъэзауэ етхьэк1ыну лэжьыгъэхэр, тщ1эн хуей псом ящхьэщ.

Мыпхуэдэ лэжьыгъэхэр,  нобэ  утыку  ит  кавказ хасэхэмрэ   адрей ц1ыхубэ ухуэныгъэхэмрэ   яхузэф1эмык1ыуэ, ди лъэпкъ 1уэху къыиныгъэхэр зыбламхыфыуэ  щытмэ,ф1эк1ын  ф1эк1а  мыхъу щ1ык1э, ахэр зыхузэф1эк1ыну  ц1ыхубэ  ухуэныгъэхэр зедгъэпэщын хуейщ.

Адыгэ лъэркъыщхьэр  хъумэным тепщ1ыхьмэ,  иджы   дыщыпсоу лъэхъэнар,  адыгэм " Дзэр къэсащ, псыр  къиуащ" жыхуа1э дызхэуп1ащ1э лъэхъэнэщ.

Тэгъулан  Екъуб


Bu yazı toplam 2603 defa okundu.

Bu yazıya yorum eklenmemiştir.
Sitemizin hiçbir vakıf, dernek vs. ile ilgisi yoktur. Sitede yayınlanan tüm materyallerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yayınlanan yazı ve yorumların sorumluluğu tamamen yazarına aittir.
Siteden kaynak gösterilmeden yazı kopyalanamaz.
Copyright © Cherkessia.Net 2009 İletişim: info@cherkessia.net